#Minimart,#CoffeeShop,#Carwash, #Restaurant, #Fitness

โครงการ PT Outlet Oil Station สถานีบริการน้ำมัน 
Minimart, Coffee Shop, Carwash Restaurant, Fitness
เจ้าของอาคาร คุณภวัต คมกฤตเกษมไชย
สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม